Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatónkból információt kaphatsz az űrlapon megadott személyes adataid kezeléséről, felhasználásáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedésekről és jogorvoslati lehetőségeidről.

Adataid megadása vagyis az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Szabadon dönthetsz arról, hogy kezelhetjük-e a kért személyes adataidat. Amennyiben az adatkezeléshez hozzájárulsz, az Adatkezelők az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint hozzájárulásod korlátai között kezelik.

Az Adatkezelők

  • Magyarhang Nonprofit Kft (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 14. félemelet 1., e-mail cím: [email protected]);
  • az Egységes Diákfront közösség részéről Ádám Domonkos, Gajzágó József és Mihalics Lili (e-mail: [email protected]).

Az Egységes Diákfront szervezetté alakulása után az Adatkezelők továbbítják a személyes adataidat az új szervezetnek, hogy a továbbiakban ez a szervezet végezze az adatkezelést. Az űrlapon ehhez az adattovábbításhoz külön hozzájárulásodat kérjük.

Az adatkezelési szabályok valamennyi Adatkezelőre vonatkoznak, az Adatkezelők az adatkezelési folyamatban egyenrangúan vesznek részt. A 6. pontban leírt érintetti jogaidat az adatkezelők bármelyikénél gyakorolhatod. Az adatok helyesbítésére és törlésére vonatkozó kérés valamennyi Adatkezelőre vonatkozik.

A kezelt adatok köre

Az űrlapon a következő adatokat kérjük:

  • név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, születési idő,
  • Facebook profil linkje (opcionális);
  • párttagságra, civil szervezeti vagy szakszervezeti tagságra vonatkozó adatok (opcionális).

Az űrlapon megadott adatokon kívül a következő adatokat kezeljük:

  • az az információ, hogy az érintett Adatkezelők valamelyikétől kapott-e e-maileket, azokat megnyitotta-e, illetve rákattintott-e az azokban lévő linkekre;
  • az az információ, hogy az érintett korábban kérte-e hogy Adatkezelők valamelyikétől bizonyos témákban levelet kapjon.

Az adatkezelés jogalapja és célja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a te hozzájárulásod.

Hozzájárulásodat az űrlap kitöltésével, az adatkezelésről szóló tájékoztató ismeretében, az erre vonatkozó négyzet bejelölésével, önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozattal adhatod meg.

Ha betöltötted a 16. életévedet, akkor egyedül is megadhatod ezt a hozzájárulást. Ha viszont még nem töltötted be a 16. életévedet, akkor legalább az egyik törvényes képviselőd (aki legtöbbször a szülőd) beleegyezésére is szükség van. Csak akkor töltsd ki az űrlapot, ha ezt megbeszélted vele, és ő is egyetért veled.

Az adatkezelés célja

  • a 7IGEN-es es népszavazás projekttel kapcsolatos tájékoztatás, mozgósítás;
  • önkéntesek, aktivisták segítők regisztrálása a 7IGEN-es népszavazással összefüggésben;
  • anonim statisztikák, elemzések készítése a 7IGEN-es népszavazással összefüggésben.

Az adatkezelés időtartama

A személyes adataid addig kezeljük, amíg ennek célja fennáll. Ha az adatkezelés céljának megszűnése előtt kéred adataid törlését, akkor a 6.2. pontban részletezett, törlésre vonatkozó szabályok szerint járunk el.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A személyes adataidhoz kizárólag a Magyarhang Nonprofit Kft, az Egységes Diákfront kampány koordinációs tevékenységet végző munkatársai, illetve tagjai férhetnek hozzá, amikor felveszik veled a kapcsolatot.

A kapcsolattartás során az Adatkezelők Adatfeldolgozót vonnak be a tagok számára küldendő emailek kézbesítésére. A tömeges és egyedi email küldemények sikeres (SPAM mentes és sebes) kézbesítése érdekében a Linkensphere kft (1134, Bulcsú utca 21.b, 3.em 4.) email küldő szolgáltatását használjuk. A Linkensphere Kft. számára email címedet, a küldendő levél tárgyát, valamint tartalmát adjuk át. A Linkensphere ezen adatokat kiküldés után 30 napig tárolja. Az átadott adatok mellett szintén 30 napig aktivitási adatokat is gyűjt, úgy mint: a levél kézbesítése, megnyitása, kattintások a levélben elhelyezett linkekre. Ezen aktivitási mutatókat az Adatkezelők átvehetik és tárolhatják korlátlan ideig, de maximum a felhasználó kifejezett törlési kéréséig. 

A fentieken túl az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át.

Az érintett adatait Adatkezelő részben az Amazon (a továbbiakban: Amazon), európai szerverein, valamint ideiglenesen az Adatkezelő számítógépein tárolja.

A személyes adataid kezelésével kapcsolatos jogaid

6.1. Hozzáférés

Bármikor tájékozódhatsz arról, hogy kezeljük-e a személyes adataidat, és ha igen, akkor hozzáférhetsz az általunk kezelt személyes adataidhoz, és tájékoztatást kaphatsz az általunk kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adataidat. 

6.2. Helyesbítés és törlés

Kérheted a személyes adataidnak (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Törlés abban az esetben lehetséges, ha visszavonod (illetve, ha nem vagy még 16 éves, a törvényes képviselőd visszavonja) az adatkezelés alapját képező hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 21 napon belül válaszol az adatkezelő.

6.3. Tiltakozás

Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen, ennek keretében kérheted személyes adataid helyesbítését és törlését is.

6.4. Az adatok hordozhatósága

Kérheted az Adatkezelőknek megadott személyes adataid rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

Hogyan gyakorolhatod az érintetti jogaidat?

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid gyakorlásával összefüggő kéréseidet juttasd el az Adatkezelők valamelyikének az 1. pontban megjelölt e-mailes elérhetőségeken. A kérésednek igyekszünk a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 21 napon belül eleget tenni. Készülj fel rá, hogy a személyes adataidhoz való hozzáférés és a helyesbítés jogának gyakorlásához szükség lesz személyazonosságod igazolására. 18 év alattiak esetén a törvényes képviselő közreműködésére is szükség lesz. 

Adatbiztonsági intézkedések

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelők kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaznak. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Az Adatkezelők mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szolgáltatást és személyes adataidat a lehető legmagasabb biztonsági védelemmel lássák el. Az üzemeltetett szervereken folyamatos szoftverfrissítést végzünk, a szerverek, ill. szolgáltatások közti kommunikáció és adatátadás titkosított csatornán történik.

Jogérvényesítés

Kérjük, ha úgy érzed, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogod, akkor vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmed orvosolhassuk.

Igényedet polgári bíróság előtt is érvényesítheted, vagy kérheted az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Személyes adataid kizárólag a jelen tájékoztatónak és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Amennyiben azonban személyes adataid kezelésével kapcsolatban mégis panaszt szeretnél tenni, vagy más módon elégedetlen azzal ahogyan az adataid kezeljük, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tehetsz. Elérhetőségei: [email protected], 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391 1400, fax: +36 (1) 391-1410

Amennyiben a bírósági utat választod, az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per választásod szerint a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdésed van, akkor azt az adatkezelő fent megjelölt e-mail címére jutasd el.

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését, illetve az adatkezelés céljának bővítését.

Adatkezelési hozzájárulás

Jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyarhang Nonprofit Kft. és az Egységes Diákfront közösség részéről Ádám Domonkos, Gajzágó József és Mihalics Lili mint adatkezelők a 7IGEN-es népszavazás projekt adatvédelmi tájékoztató 2. pontjában felsorolt személyes adataimat az adatvédelmi tájékoztató abból a  célból, hogy a 7IGEN-es népszavazás projekttel kapcsolatos tájékoztatást adjon és mozgósítást folytasson, azzal összefüggésben önkénteseket, aktivistákat regisztráljon, valamint hogy anonim statisztikákat, elemzéseket készítsen, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje. Amennyiben e-mailes, illetve mobiltelefonos elérhetőségeimet megadtam, úgy hozzájárulok ahhoz is, hogy az Adatkezelők részemre a 7IGEN-es népszavazás projekttel kapcsolatos tájékoztatás, mozgósítás, illetve önkéntesek és aktivisták regisztrálása céljából elektronikus hírlevelet és/vagy mobiltelefonra szöveges üzenetet küldjön. Tudomásul veszem az adatkezelők tájékoztatását arról, hogy e hozzájárulást bármikor indokolás nélkül visszavonhatom.

Jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy az Egységes Diákfront szervezetté alakulása után az Adatkezelők továbbítsák a személyes adataimat az új szervezetnek, hogy a továbbiakban ez a szervezet végezze az adatkezelést. Tudomásul veszem az adatkezelők tájékoztatását arról, hogy e hozzájárulást bármikor indokolás nélkül visszavonhatom.

Scroll to top